Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 • fotoj.JPG
 • fotoi.JPG
 • fotoh.JPG
 • fotog-kor1.jpg
 • fotof.jpg
 • fotoe.JPG
 • fotod.jpg
 • fotoc.JPG
 • fotob.JPG
 • fotoa.JPG
 • foto12.jpg
 • foto11.jpg
 • foto07.jpg
 • foto04.jpg
 • foto03.jpg

Klasa innowacyjna w Gimnazjum nr 24
Nobliści z bliska" - dla uczniów zainteresowanych ciekawymi doświadczeniami, i przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: fizyka, chemia, biologia, geografia i innymi.

Dla uczniów tej klasy organizowane będą:

 • Wycieczki naukowo-badawcze do Instytutu Fizyki w Krakowie, Reaktora jądrowego w Świerku k. Warszawy, Muzeum Marii Curie – Skłodowskiej w Warszawie (wycieczki współfinansowane przez szkołę – 50%)
 • Dodatkowa godzina zajęć, na której będą nauczane treści fizyczno-chemiczne, biologiczne, geograficzne, historyczne i inne dotyczące najbardziej znanych noblistów i ich osiągnięć.
 • Uczniowie będą tworzyć biogramy noblistów, wykorzystując strony internetowe.
 • Przyznawane będą szkolne „nagrody nobla” dla najbardziej pomysłowych i pracowitych uczniów w kilku kategoriach.
 • Organizowane będą konkursy (z nagrodami) dotyczące noblistów (1 konkurs w roku).

Uczeń klasy innowacyjnej „Nobliści z bliska” będzie:

 • umiał lepiej niż inni orientować się w wielu tematach z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii
 • brał udział w wartościowych wycieczkach edukacyjnych
 • miał możliwość lepszego przygotowania się do nauki w technikum i innych szkołach średnich.

Założenia dydaktyczno-programowe klasy innowacyjnej „Nobliści z bliska”

1. Zamysł.

Z analiz jakości pracy Gimnazjum nr 24 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wynika, iż konieczne jest rozwijanie oferty szkoły w zakresie kształcenia w tym właśnie obszarze. Z naszych doświadczeń wynika też, że oferta dodatkowych godzin nauczania matematyki tylko częściowo może przekładać się na wzrost umiejętności uczniów. Koniczne wydają się działania kompleksowe, takie jak choćby najnowsza innowacja. „Nobliści z bliska” to pomysł na zainteresowanie uczniów tematyką przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez przybliżania dokonań wybitnych naukowców. Jest także kompleksowa metoda doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie treści matematyczno-przyrodniczych i innych.

Uczniowie klasy innowacyjnej, wciągu całego etapu edukacyjnego, poznają więc kolejno sylwetki wybranych laureatów Nagrody Nobla (dwie osoby w każdym semestrze):

 • Maria Skłodowska-Curie
 • Irena i Fryderyk Joliot-Curie
 • Wilhelm Roentgen
 • Ernest Rutheford
 • Niels Bohr
 • Albert Einstein
 • Max Planck
 • Linus Pauling
 • Maria Göppert-Mayer
 • Kurt Adler
 • Otto Stern
 • Konrad Bloch

Poznając wybitne osobowości poznają ich osiągnięcia oraz wpływ ich dokonań na postęp badań naukowych. Będą potrafili wskazać związki między dokonaniami wybranych noblistów a współczesnymi sytuacjami życiowymi, których one dotyczą. Będą umieli przyporządkować nazwiska niektórych laureatów do poszczególnych dziedzin wiedzy. Poszerzają także swoją wiedzę i swoje umiejętności w zakresie dyscyplin, w których omawiani nobliści dokonali przełomowych odkryć lub wykazali się znaczącym dorobkiem.

2. Realizacja.

Realizacja zamysłu rozpisana jest na niemal wszystkich nauczycieli klasy innowacyjnej. Nauczyciele realizują zaplanowane działania zgodnie z przyjętym szczegółowym harmonogramem realizacji innowacji. Harmonogram zawiera nazwiska noblistów przyporządkowane, zgodnie z właściwością merytoryczną, do poszczególnych przedmiotów gimnazjalnych. Działania każdego z nauczycieli obejmują sylwetki dwóch noblistów w semestrze. Wiadomości o poszczególnych noblistach będą przekazywane i doskonalone w ramach dodatkowej godziny zajęć lekcyjnych realizowanej kolejno przez nauczycieli zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. Częściowo uczniowie opracowywać będą informacje samodzielnie. Całość rozpocznie się od spotkania dla uczniów i rodziców, podczas których nauczyciel – wychowawca wprowadzi w zasady i cele innowacji oraz wygłosi prelekcję o historii „Nagrody Nobla”.

W realizację innowacji zaangażowani będą bezpośrednio nauczyciele następujących przedmiotów:

Przedmiot

Realizowane treści innowacyjne

j. polski

 • Zbieranie wiadomości o noblistach z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (gromadzenie, porównywanie, weryfikacja informacji);
 • Opracowanie zebranego materiału i wizualizacja w postaci biogramów i map mentalnych (doskonalenie alternatywnych form sporządzania notatek);
 • Wykorzystywanie informacji o naukowcach i ich dokonaniach do redagowania form wypowiedzi pisemnej: ogłoszenie, zaproszenie, notatka prasowa, komentarz;
 • Użycie zebranego materiału nt. noblistów oraz ich osiągnięć w funkcji argumentacyjnej w formie dyskusji i rozprawki.

Fizyka i Chemia

 • Poszerzenie wiadomości dotyczących promieniotwórczości i budowy atomu;
 • Edukacyjne ugruntowanie akceptacji dla energetyki jądrowej;
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów poprzez wyjazdy edukacyjne.

Geografia

 • Poznanie społecznych, gospodarczych, politycznych i przyrodniczych kontekstów życia i działalności noblistów;
 • Stworzenie mapy życia i działalności noblistów;
 • Kreatywne doskonalenie umiejętności samodzielnego posługiwania się narzędziami i pomocami w ramach geografii.

Biologia

 • Przybliżenie metodyki badań biologicznych;
 • Prezentacja dorobku noblistów w kontekście współczesnego zastosowania ich odkryć (promieniowanie w radioterapii, antygeny i przeciwciała, etiologia miażdżycy)

Historia

 • Ukazanie sylwetek i dorobku noblistów poprzez pryzmat ich powiązań, zaangażowania, migracji w okresach dwóch wojen światowych.

Wiedza o społeczeństwie

 • Poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat „Nagrody Nobla”;
 • Dokumentowanie i prezentacja związków odkryć i wynalazków z życiem społecznym.

J. angielski

 • Poszerzanie słownictwa naukowo-technicznego;
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Informatyka

 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem edukacyjnym poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych o noblistach;
 • Projektowanie i wykonywanie plakatów promujących noblistów i ich dorobek (obróbka zdjęć, projekt graficzny)

Technika

 • Doskonalenie umiejętności technicznych uczniów – wykonanie portretów z zastosowaniem technologii ręcznej obróbki materiału;
 • Doskonalenie umiejętności graficznych – modelowanie komputerowe w programie Inventor;
 • Poznanie podstaw rysunku technicznego (projekty wstępne, rysunki poglądowe)

Plastyka

 • Ćwiczenia technik malarskich: portret, karykatura.

3. Produkty bieżące obrazujące postęp w realizacji innowacji.

a) kolekcja portretów noblistów w pracowni fizyczno-chemicznej, a także na korytarzu oraz w bibliotece.

b) kompletowanie literatury związanej z poszczególnymi noblistami (współfinansowanej przez Radę Rodziców) w poszczególnych pracowniach (książki, artykuły, opracowania, czasopisma, katalog stron www…).

c) katalog biogramów noblistów – opracowywany przez uczniów z uwzględnieniem trybu konkursowego, archiwizowany w bibliotece szkolnej.

d) mapa pochodzenia noblistów – zakup osobnej mapy świata; oszczędne nanoszenie miejscowości, nazwisk, dat związanych z wybranymi postaciami (pracownia geograficzna)

4. Uzupełniające formy realizacji.

a) konkursy wiedzy o noblistach z danego semestru.

b) przyznawanie „Szkolnych Nagród Nobla” - konkursy dla uczniów klasy innowacyjnej i innych; w poszczególnych kategoriach, zbliżonych do stosowanych przez „Komitet Noblowski” uczniom przyznawane są „Nagrody Nobla” (nominacje – zespół przyznający nagrody – nagroda rzeczowa). Nagrody przyznawane będą z końcem każdego semestru.

c) wycieczki edukacyjne związane z noblistami, współfinansowane przez szkołę. Ze względów organizacyjnych wycieczki będą realizowane w miesiącu maju.

- Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej (Warszawa) – kl. I

- Doświadczalny reaktor jądrowy w Świerku – kl. II

- Instytut Fizyki w Krakowie (cyklotron) – kl. III

5. Przewidywane formy ewaluacji.

a) ankiety ewaluacyjne wśród uczniów (raz w semestrze)

b) analiza wyników nauczania

c) wywiady z rodzicami (raz w roku szkolnym)

d) kwestionariusze ewaluacyjne nauczycieli zaangażowanych w realizację (raz w semestrze).

Linki
Partnerzy szkoły

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję Politykę prywatności na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information