Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 • fotoj.JPG
 • fotoi.JPG
 • fotoh.JPG
 • fotog-kor1.jpg
 • fotof.jpg
 • fotoe.JPG
 • fotod.jpg
 • fotoc.JPG
 • fotob.JPG
 • fotoa.JPG
 • foto12.jpg
 • foto11.jpg
 • foto07.jpg
 • foto04.jpg
 • foto03.jpg

Klasa innowacyjna w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu „Myślę o przyszłości”

dla uczniów zainteresowanych świadomym planowaniem swojego rozwoju edukacyjno - zawodowego

 

Dla uczniów tej klasy organizowane będą:

 • dodatkowa godzina zajęć, podczas której nauczyciele poszczególnych przedmiotów przybliżą uczniom zawody, kwalifikacje z naciskiem na umiejętności związane z nauczanymi przez nich przedmiotami oraz możliwą ścieżkę edukacyjną;
 • spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów w szkole lub podczas wycieczek;

Uczeń klasy innowacyjnej „Myślę o przyszłości”:

 • pozna swoje mocne i słabe strony;
 • wzbogaci wiedzę dotyczącą możliwości kontynuowania nauki po gimnazjum;
 • będzie się orientował w ofercie szkół zabrzańskich prowadzących kształcenie zawodowe 
  i ogólne;
 • uzyska możliwość lepszego zaplanowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego;
 • podniesie poziom motywacji do przyswajania wiedzy i umiejętności w zakresie różnych przedmiotów gimnazjalnych

Założenia dydaktyczno-programowe klasy innowacyjnej „Myślę o przyszłości”

1. Zamysł.

Praktyka realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole gimnazjalnej jest obarczona ryzykiem braku powiązań między treściami nauczania a planowaniem rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów podczas dalszych nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponieważ żaden z przedmiotów nie jest praktycznie ukierunkowany na realizację zagadnień, które wprost pomogłyby uczniom zaplanować swoją karierę edukacyjno – zawodową, gimnazjaliści zdani się wyłącznie na rozmowy z doradcą zawodowym, a także na opinie środowiska rówieśniczego, rodziców czy oddziaływanie mediów. Niniejszy zamysł innowacyjnego nauczania polega na próbie integracji poszczególnych przedmiotów gimnazjalnych oraz nauczanych treści z zawodami, które merytorycznie są powiązane z danymi przedmiotami. Ze względu na chęć pragmatycznego ukierunkowania naszych działań, szczególną uwagę poświęcimy tym zawodom, które są nauczane 
w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych.

W celu zredagowania założeń innowacji doradca zawodowy opracował kompleksowe zestawienie zawodów nauczanych w szkołach zabrzańskich w roku szkolnym 2012/2013, wraz ze wskazaniem szkół, w których można dane kwalifikacje zdobywać (Załącznik 1).

2. Realizacja.

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej realizowane będą przez nauczycieli klasy innowacyjnej w obrębie 4 bloków przedmiotowych oraz przy ścisłej współpracy z doradcą zawodowym:

H – blok humanistyczny: j. polski, j. obce, historia, wos, religia

M – blok matematyczny: matematyka, fizyka, technika

P – blok przyrodniczy: biologia, chemia, geografia

A – blok artystyczno-sportowy: muzyka, plastyka, wf

Ilość zajęć w poszczególnych blokach z podziałem na przedmioty uzależniona jest od łącznej liczby godzin przeznaczonych na innowację w danym semestrze roku szkolnego i zawiera się 
w przedziale 3-5godzin.

Przydział godzin na realizację zajęć dla poszczególnych bloków przedmiotowych dokonywany jest na początku każdego roku szkolnego i w uzasadnionych przypadkach może ulec modyfikacji

Nauczyciele realizują zaplanowane działania zgodnie z przyjętym szczegółowym harmonogramem realizacji innowacji (Załącznik 2).

Harmonogram zawiera:

 • Termin realizacji innowacji w danym roku szkolnym;
 • Nazwy bloków przedmiotów gimnazjalnych;
 • Miejsce na nazwisko osoby prowadzącej dane zajęcia.

Nauczyciele, którzy wyrażą zgodę na udział w innowacji zostaną zatrudnieni w formie dodatkowych umów zleceń, będą na ich podstawie zobowiązani do:

 • opracowania scenariusza lekcji, której/których celem będzie ukazanie powiązań między treściami nauczania danego przedmiotu a wybranym zawodem/zawodami (wymagane na koniec każdego semestru);
 • przybliżenia uczniom specyfiki i pragmatyki danego zawodu/zawodów, na podstawie posiadanej wiedzy.

Z dodatkowych zajęć wychowawca klasy sporządza miesięczne sprawozdania zawierające co najmniej informację o realizatorach i tematyce zajęć oraz liczbie zrealizowanych godzin. Sprawozdania, po zatwierdzeniu przez dyrekcję, stanowią podstawę do obliczenia należnych wynagrodzeń.

Zajęcia innowacyjne dokumentowane są w dodatkowym dzienniku zajęć.

3. Produkty bieżące obrazujące postęp w realizacji innowacji.

 • scenariusze dodatkowych zajęć przybliżających gimnazjalistom świat zawodów i szkolnictwa ponadgimnazjalnego;
 • dokumentacja zdjęciowa lub inna dokumentacja multimedialna z wycieczek i spotkań 
  z przedstawicielami zawodów;
 • prace/materiały pisemne uczniów dokumentujące planowanie dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego.

4. Uzupełniające formy realizacji.

W miarę możliwości wychowawca klasy innowacyjnej „Myślę o przyszłości”, działając 
w porozumieniu z doradcą zawodowym i nauczycielami realizującymi innowację, opracuje:

 • harmonogram spotkań uczniów klasy innowacyjnej z przedstawicielami wybranych zawodów (na terenie szkoły);
 • harmonogram wycieczek dla uczniów klasy innowacyjnej, ukierunkowanych na poznanie specyfiki wybranych zawodów.

5. Przewidywane formy ewaluacji.

 • ankiety ewaluacyjne wśród uczniów (raz w semestrze – oprac. wychowawca),
 • wywiady z rodzicami (raz w roku szkolnym podczas zebrania z wychowawcą)
 • kwestionariusze dotyczące preferencji w zakresie wyboru dalszych form kształcenia.
Linki
Partnerzy szkoły

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję Politykę prywatności na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information