Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 • fotoj.JPG
 • fotoi.JPG
 • fotoh.JPG
 • fotog-kor1.jpg
 • fotof.jpg
 • fotoe.JPG
 • fotod.jpg
 • fotoc.JPG
 • fotob.JPG
 • fotoa.JPG
 • foto12.jpg
 • foto11.jpg
 • foto07.jpg
 • foto04.jpg
 • foto03.jpg

MYŚLĘ GLOBALNIE – DZIAŁAM LOKALNIE 

                Zamysł innowacji pedagogicznej Myślę globalnie – działam lokalnie powstał na bazie doświadczeń wynikających z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz wyników klasyfikacyjnych, z których wynika iż obszar zagadnień matematyczno – przyrodniczych w naszej szkole wciąż wymaga podejmowania nowych, bardziej efektywnych inicjatyw motywujących uczniów do nauki.

                Celem nadrzędnym planowanych działań innowacyjnych jest merytoryczne zogniskowanie procesu dydaktycznego w jednym oddziale, zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, na wybranych zagadnieniach ekologicznych. W naszym przekonaniu pozwoli to na bardziej efektywną realizację zapisów podstawy programowej w priorytetowym dla nas obszarze, ponieważ uczniowie/uczennice pracować będą w spójnej i atrakcyjnej formule metodyczno – organizacyjnej, obejmującej tematyczne projekty i wyjazdy edukacyjne.

OPIS ZASAD

Cele innowacji:

 • Wypracowanie trwałych i praktycznych powiązań dydaktycznych między łączących aktualne zagadnienia ekologiczne z celami szczegółowymi podstawy programowej wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce życiowej zintegrowanej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
 • Rozwijanie świadomości na temat rzeczywistej skali ingerencji człowieka w środowisko naturalne;
 • Wychowywanie do nawyków rozsądnego gospodarowania zasobami poprzez ukazanie korzyści materialnych i środowiskowych.

Metoda działania:

 • analiza zastanego stanu rzeczy;
 • wytyczenie kierunku zmian;
 • wdrożenie w życie konkretnych rozwiązań.

Forma działania:

 • praca w 5 osobowych zespołach według założonego harmonogramu;
 • konsultacje z nauczycielem prowadzącym i nauczycielami współpracującymi (raz w tygodniu);
 • wyjazdy edukacyjne do zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się działaniami mającymi związek z tematami zaplanowanymi do realizacji w ramach innowacji.

Metody nauczania oparte na praktycznym działaniu:

 • ćwiczenia techniczne (wykonywanie map, rysunków, pomiarów, diagramów)
 • rozwiązywanie zadań (obliczenia)
 • metoda projektu
 • metody badawcze (obserwacje, doświadczenia, wywiad)

Wybrane efekty końcowe:

 • zmiana nawyków (oszczędzanie energii, segregacja odpadów, postawa szacunku wobec terenów zielonych)
 • kształtowanie ducha przedsiębiorczości (poszukiwanie nowych dróg rozwiązań, poszukiwanie sojuszników)
 • pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • podjęcie konkretnych działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu rzeczy (zmiana oświetlenia, powstanie ogrodu, segregacja odpadów na terenie szkoły)

ZADANIA MERYTORYCZNE

Merytoryczna realizacja innowacji Myślę globalnie – działam lokalnie oparta jest na dwóch działaniach:

 • realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych – w poszczególnych klasach w ramach pełnego ciągu edukacyjnego w szkole gimnazjalnej przewiduje się realizację zespołowych projektów gimnazjalnych, merytorycznie zintegrowanych, w I semestrach poszczególnych lat – za wyjątkiem projektu w kl. II, gdzie nasadzenia w ogrodzie wykonane zostaną w semestrze II.
 • wyjazdy edukacyjne do instytucji, przedsiębiorstw realizujących faktycznie zadania bezpośrednio związane z planowaną innowacją.

Zestawienie zbiorcze zadań merytorycznych wraz z ogólnym harmonogramem realizacji, przedstawia poniższa tabela:

Klasa

Projekt edukacyjny w I semestrze

Wyjazd edukacyjny w II semestrze*

Tytuł

Zakres merytoryczny

I

„Moda na ekologię”

 • Projekt edukacyjny (załącznik nr 1) oraz:
 • Podobieństwa i różnice produktów tradycyjnych i ekologicznych
 • Segregacja odpadów
 • Technologia ograniczania emisji zanieczyszczeń
 • Moda na ekologię w reklamach
 • Lokalne programy ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń

- zakład przetwórstwa odpadów

- zakład produkcji ekologicznej żywności

-ciepłownia z systemem ograniczania emisji zanieczyszczeń

 

II

„Ogród szkolny”

 • Projekt edukacyjny (załącznik nr 2) oraz:
 • Przepisy dot. wycinki i kosmetyki drzew

 

- Przedsiębiorstwo handlu artykułami ogrodniczymi (rośliny, narzędzia, wyposażenie)

- Palmiarnia

- Ogród Botaniczny

III

„Oszczędności w elektryczności”

 • Projekt edukacyjny (załącznik nr 3) oraz:
 • Inne wymiary oszczędzania zużycia prądu elektrycznego (ładowarki, stan czuwania urządzeń itp.)
 • Energetyka jądrowa i tradycyjna - bilans

- Biuro Obsługi Klienta w przedsiębiorstwie dystrybucji energii elektrycznej (warunki obsługi, sposoby rozliczeń, ćwiczenia…)

- elektrownia (jądrowa – np. Czechy lub inna – w kraju)

-udział w sympozjum (konferencji) dotyczącej energetyki jądrowej lub ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

*Wyjazdy do wyboru w ramach możliwości organizacyjnych i posiadanych do dyspozycji środków finansowych

FINANSOWANIE

Finansowanie realizacji zadań zaplanowanych w ramach innowacji Myślę globalnie – działam lokalnie oparte jest o trzy źródła: budżet podstawowy szkoły, dochody własne szkoły, darowizny sponsorów.

 • Budżet podstawowy szkoły – środki z tego źródła wykorzystane zostaną do realizacji zakupów związanych z trwałym wyposażeniem szkoły (pojemniki do segregacji odpadów, żarówki energooszczędne);
 • Dochody własne szkoły – dodatkowe zakupy związane z realizacją innych zadań innowacji, zgodnie z obowiązującą uchwałą nr LX/792/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 listopada 2010 r;
 • Darowizny sponsorów – oczekujemy obecnie na odpowiedź ze strony pięciu poważnych instytucji i podmiotów, których działalność jest merytorycznie tożsama lub zbliżona do zadań przewidzianych do realizacji w ramach innowacji. Zakładamy możliwość finansowania kosztów transportu w ramach wyjazdów edukacyjnych ze środków pozyskanych od sponsorów. Nadmieniam, że w ubiegłych latach udawało nam się pozyskiwać środki finansowe w różnych kwotach na realizację podobnych przedsięwzięć, stąd mimo braku wiążących odpowiedzi, wyrażam przekonanie o skuteczności tego źródła finansowania innowacji. Ponadto nadmieniam, że dla naszych partnerów spoza sektora finansów publicznych zabieganie o wsparcie finansowe z tak znaczącym wyprzedzeniem jest działaniem niestandardowym.

Realizacja innowacji pedagogicznej Myślę globalnie – działam lokalnie nie wymaga przeznaczenie środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników.

Linki
Partnerzy szkoły

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję Politykę prywatności na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information