Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
 • fotoj.JPG
 • fotoi.JPG
 • fotoh.JPG
 • fotog-kor1.jpg
 • fotof.jpg
 • fotoe.JPG
 • fotod.jpg
 • fotoc.JPG
 • fotob.JPG
 • fotoa.JPG
 • foto12.jpg
 • foto11.jpg
 • foto07.jpg
 • foto04.jpg
 • foto03.jpg

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z oraz Statutu Gimnazjum.

§ 2

Rada stanowi reprezentację rodziców.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z: Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi Gimnazjum oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Gimnazjum.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu, na walnym zebraniu w dniu 19.11.2013 r., przegłosowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY

§ 5

 1. Głównym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy gimnazjum,

- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawcza i pozalekcyjną,

- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły,

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA I WŁADZE RADY

§ 6

Radę tworzą trzyosobowe (przewodniczący, sekretarz i skarbnik) reprezentacje rodziców uczniów wszystkich klas, zwane dalej Radami Klasowymi, wybierane w głosowaniu jawnym, na zebraniach klasowych w miesiącu wrześniu, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu.

§ 7

Rada na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, czteroosobowe Prezydium Rady.

1. Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy:

a) realizacja bieżących zadań Rady,

b) przygotowanie zebrań Rady,

c) gospodarowanie funduszem, o którym mowa w rozdz. V

 

2.Prezydium Rady na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony (w głosowaniu jawnym lub tajnym): przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Przewodniczący Prezydium Rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

4. Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

5. Sekretarz Prezydium Rady opowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

6. Skarbnik Prezydium Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę oraz przygotowuje raz na semestr sprawozdanie z gospodarowania funduszem Rady, o którym mowa w Rozdz. V niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

POSIEDZENIA RADY

 

 

§ 8

Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.

§ 9

Kadencja Rady i jej organów trwa trzy lata, od dnia wyboru we wrześniu do 30 września ostatniego roku kadencji.

 

§ 10

Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.

§ 11

Podstawowe zadania Rad Klasowych to: - realizacja zadań Rady na szczeblu klasowym, - aktywizacja ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i szkoły, - reprezentowanie rodziców uczniów poszczególnych klas w Radzie.

§ 12

Pierwsze zebranie Rady nowej kadencji organizuje ustępujące Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 13

Porządek pierwszego w roku szkolnym walnego zebrania Rady musi uwzględnić: - udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, ustępującemu Prezydium, sprawozdanie skarbnika oraz ewentualnych wystąpień innych organów szkoły, - wybór Prezydium Rady na nowy rok szkolny, - ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY – ustalenie ramowego preliminarza wydatków Funduszu.

§ 14

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne, gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów  obecnych na zebraniu.

§ 15

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Gimnazjum zawiesza jest wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Rada sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§ 16

Członkowie Rad Klasowych i Prezydium Rady, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §13.

§ 17

Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie.

§ 18

Zebrania rady oraz posiedzenia Prezydium Rady maja charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.

§ 19

Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym: - ramowy harmonogram posiedzeń, - zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami, - zasady współdziałania skarbnika Rady ze skarbnikami Rad Klasowych i pozostałymi organami szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE RADY

§ 20

Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY.

§ 21

FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY powstaje z: - dobrowolnych składek rodziców, - innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

§ 22

FUNDUSZEM RODZICÓW DLA SZKOŁY zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Gimnazjum.

§ 23

Środki finansowe Funduszu Rady gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowym- rozliczeniowym lub sejfie szkolnym.

§ 24

Bieżące wpłaty na fundusz Rady Rodziców przyjmują wychowawcy poszczególnych klas i deponują w szkolnym sejfie za pośrednictwem sekretarz Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu, który dokonuje rozliczenia za pomocą KW.

§ 25

Skarbnik Rady może w dowolnej skontrolować stan Funduszu Rady Rodziców a z kontroli sporządzić protokół

§ 26

Rada może pozostawić pod opieką skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium rady.

§ 27

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub środków Funduszu Rady Rodziców zgromadzonych w szkole mają upoważnieni przez radę członkowie Prezydium Rady.

§ 28

Środki gromadzone na Fundusz pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

§ 29

Środki z Funduszu wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalonym na pierwszym w roku szkolnym walnym zebraniu Rady. Preliminarz ten uwzględnić musi: - zasady podziału środków ze składek rodziców na: część pozostającą do dyspozycji Rad Klasowych i część pozostającą do dyspozycji Prezydium Rady, - określenie głównych celów wydatkowania środków będących w dyspozycji Prezydium Rady.

§ 30

Ramowy preliminarz wydatków dla środków z Funduszu Rady Rodziców jest ustalany na każdy nowy rok  szkolny i odnotowywany w protokolarzu posiedzeń Rady Rodziców.

§ 31

Za każdy semestr roku szkolnego, skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia Radzie sprawozdanie finansowe.

§ 32

Skarbnicy Rad Klasowych zobowiązani są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na zebraniu podsumowującym I semestr, sprawozdania finansowego ze środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Rady.

§ 33

Wysokość składki na FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VI

§ 34

Rada może występować do Dyrektora Gimnazjum i do Rady Pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

§ 35

Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

- na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum,

- na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, -na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora Gimnazjum lub co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.

 

§ 36

Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Gimnazjum, nauczycieli i Dyrektora Gimnazjum. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

 

§ 37

Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, skierowany do uczniów.

§ 38

Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 Ustawy o Systemie Oświaty, z dnia 7 września 1991r.

§ 39

Rada może wystąpić z inicjatywą utworzenia Rady Szkoły.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.

 

§ 41

Rada Rodziców posługuje się pieczątka podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

GIMNAZJUM NR 24

im. H. Jordana

uL. ZAMENHOFA 56

41-813 ZABRZE

 

Linki
Partnerzy szkoły

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję Politykę prywatności na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information